ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "PSU Tell Me More Contest"

ประเภทนักศึกษา 
นางสาวเสาวภาคย์ สังฆานาคินทร์ นางสาวชุติมณฑ์ ขุนหมวก นายนวพล คุปต์ธรรมสาร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทบุคลากร
นายชำนาญ อินทสโร นางจารุพรรณ มียิ้ม นายพรพจน์ หนูทอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน คลิก