สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: จำนวนชัวโมง TMM
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 28 November 2016, 1:57 PM
 

หลังจากการสอบ Placement Test (สอบครั้งแรกก่อนเข้าเรียน) ทางผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะจะต้องดำเนินการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับที่ผู้เรียนสอบได้ (Beginner, Intermediate, ...) หลังจากจัดกลุ่มแล้วจำนวนชั่วโมงที่แสดงในระบบก็จะปรับลดลงตามระดับขั้นการเรียนครับ

150 ชม. ที่แสดงนั้นคือจำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนให้ถึงเพื่อที่จะสอบ Progress Test ได้ (สอบครั้งที่ 2) ผู้ดูแลระบบบางคณะจงใจทีจะไม่จัดระดับให้ก่อน เพื่อป้องกันผู้เรียนบางคนทีเรียนครบจำนวนชั่วโมงแล้วทำการสอบ Progress Test ก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ครับ น้องสามารถเรียนให้ครบ 30 ชม. รอไว้ก่อนได้เลยครับ ถ้าไม่แน่ใจอย่างไรให้สอบถามไปทางผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะของตนเองครับ