ขั้นตอนการสอบ Placement Test

1) คลิกปุ่ม START เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Tell Me More Online


2) กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Confirm เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ


3) เลือก Everyday situations แล้วคลิกปุ่ม Confirm


4) คลิกปุ่ม Placement Test เพื่อสอบก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม (เป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาก่อนเรียน และเลือกระดับของบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน)


5) คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่การทดสอบก่อนเรียน

- จำนวนข้อสอบ มีด้วยกันทั้งหมด 64 ข้อ

- มีเวลาในการทำ 20 - 45 นาที โดยจะมีการจับเวลาเป็นรายข้อ ตามความยากง่ายในแต่ละข้อ

- ไม่สามารถย้อนกลับไปตอบคำถามที่ผ่านมาได้ ถ้าไม่ตอบก็ถือว่าไม่ได้คะแนน

- กรณีไฟดับ เครื่องค้าง สามารถปิด-เปิดเครื่อง แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อทำต่อจากข้อเดิมได้


- ด้านบนสุดจะเป็น "คำสั่ง" ว่าต้องทำอย่างไรในโจทย์ข้อนี้

- ด้านขวาบนเป็นตัวจับเวลา และจำนวนข้อ ของการทำข้อสอบในแต่ละข้อ

- ถัดมาตรงกลางคือ "โจทย์" ซึ่งโจทย์ในแต่ข้อจะแตกต่างกันไป

- คลิกปุ่ม ลำโพง เพื่อฟังเสียงคำตอบ และคลิกเพื่อเลือกคำตอบที่ต้องการ

- เมื่อทำเสร็จในแต่ข้อ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่างขวา เพื่อไปยังข้อถัดไป


- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ โจทย์เป็นเสียงให้ฟัง คลิกปุ่ม ลำโพง เพื่อฟังโจทย์)


- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ ไม่มีโจทย์ แต่ให้ดูจากคำสั่งแทนว่า ต้องการให้เราทำอะไร)


- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ โจทย์ คือ ภาพ)


6) เมื่อสอบครบ 64 ข้อแล้ว โปรแกรมจะแจ้งผลการสอบโดยทันที ว่าผู้เรียนได้คะแนนเท่าไร และอยู่ระดับใด (จากภาพ Level ของคุณ คือ 3.5) จากนั้นคลิกปุ่ม รูปคนเดิน เพื่อออกจากการสอบ Placement Test


7) จากนั้นโปรแกรมจะ "บังคับ" เลือกบทเรียนที่ผู้เรียนสอบได้ เป็นอับดับแรก ผู้เรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกระดับอื่น ๆ ได้ จนกว่าจะเลือกบทเรียนที่สอบได้อย่างน้อย 1 บทเรียน ดังนั้น ให้คลิกปุ่ม Confirm เพื่อไปขั้นตอนต่อไป


8) ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การเขียน การพูด คำศัพท์ แกรมมาร์ หรือรวมทุกทักษะ โดยผู้เรียนสามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเพียง 1 ทักษะที่ตนเองสนใจ แล้วคลิกปุ่ม Confirm you choices


9) จากนั้นคลิกที่ ชื่อทักษะ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการเรียนภาษา


10) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่จะต้องใช้งานเพื่อที่จะสอบ Progress Test ได้ที่เมนูด้านขวา Evaluation what I've learned โดยดูได้จากประโยคสุดท้าย you must study 70 h 00 mn more.

Last modified: Wednesday, 22 July 2015, 3:15 PM