ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ TMM และ PSU-Test

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ TMM และ PSU-Test

2. เอกสารสำหรับการประชุมและรายงาน/บันทึกช่วยจำการประชุม

2.1 ประชุมการแสดงผลภาษาอังกฤษเข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษา (4 เม.ย. 2561)

2.2 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบวัดความรู้ประเภทการสอบ Tell Me More และการสอบ PSU English Test ร่วมกับ Project Manager, Administrator, ผู้ประสานงานในการจัดสอบและการส่งหลักฐานการสอบของคณะ (14 ก.ย. 61)

2.3 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการสอบ Tell Me More และ PSU English Test (22 พ.ย. 2562)

2.4 ประชุมแผนการดำเนินการปีการศึกษา 2563 (26 มิ.ย. 63)

2.5 ประชุมชี้แจงแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการสอบภาษาอังกฤษ (28 ม.ค. 64)

2.6 ประชุมชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564  สำหรับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ (10 มิ.ย. 64)

3. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา ที่รับรองผลโดยมหาวิทยาลัย (สรุปตามรอบการส่งหลักฐานการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

Last modified: Thursday, 19 August 2021, 2:13 PM